Eger nobatyňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:(86-755) -84811973

Simsiz zarýad kassasy bilen AirPods

TS29

Gysga düşündiriş:

Bluetooth çipseti: JL6983 V5.0

Quygylygy: 2.40GHz ~ 2.48GHz

Geçiş güýji: 2-nji synp

Aýdym-saz wagty: takmynan 5H

Gepleşik wagty: takmynan 5H

Garaşma wagty: 400H

Zarýad beriş gutusy batareýasy: 200mAh, nauşnik batareýasy: 32mAh


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Satyş nokady:

Airpods TWS gulak gulaklary

 

Mini in-Ear Design: Ergonomiki we ýeňil gulak dizaýny, halaýan sazyňyzdan uzak wagtlap gulagyňyzy rahatlandyrmazdan lezzet almaga mümkinçilik berýär.Bu simsiz nauşnikler her gezek ylgaýarkaňyz, ylgaýarsyňyz, sport bilen meşgullanýarsyňyz we ş.m. gulaklaryňyza rahat we ygtybarly ýerleşer.
Ajaýyp utgaşyklyk we çalt birikme: sport nauşnigi ähli Bluetooth bilen işleýän enjamlar bilen gabat gelýär;“iPhone”, “Samsung”, “Oppo”, “Sony”, “Xiaomi” we beýleki Bluetooth bilen işleýän enjamlar.Baglanyşyk ýönekeý we çalt, aýdym-saz dünýäsine 3 sekundyň içinde girersiňiz.

A.182
A.172

Easyönekeý jübütlemek: Döwrebaplaşdyrylan sensor datçiginiň üsti bilen aýdym-sazyňyzy ýa-da telefonyňyzy dolandyrmak aňsat.Iki simsiz gulakhalkany gabdan aýyryň we olar biri-birine awtomatiki birikdiriler.Soňra olary Bluetooth arkaly enjamyňyz bilen jübütläň.(Garniturany enjamyňyz bilen jübütlän bolsaňyz, indiki gezek nauşnik çykanyňyzda awtomatiki jübütlener)
Duýgur dolandyryş: Akylly duýgur dizaýn, ýönekeý işlemek, duruzmak, sesiň ýokarlanmagy ýa-da peselmegi üçin bir gezek basyň, 2 sekunt uzak basyň, öňki / indiki aýdym üçin 3 gezek basyň we ses kömekçisini çalt oýarmak üçin iki gezek basyň.

“Bluetooth 5.0” tehnologiýasy: Iň soňky “Bluetooth 5.0” we sesleri ýatyrmak tehnologiýasy bilen, jaň edilýän stereo sesini üpjün edýär we çalt we durnukly geçirişe eýe bolup, size hakyky HD HIFI Stereo ses hilini hödürleýär.
Köp ýagdaýlar üçin amatly: Ajaýyp we ykjam görnüş, ýüküňizi götermän göteriň.Amatly geýim, aýdym diňlemek, sport we bedenterbiýe, ulag sürmek we ş.m. ýaly dürli ýagdaýlara laýyk gelýär.

Ygtybarly we amatly ýer üçin ykjam, ýeňil dizaýn.
Kazyýet gulak gulaklaryna 5 gezek doly zarýad berýär.Batareýanyň derejesiniň görkezijisi galan batareýany görkezýär.

A.183

Sorag-jogap

A.173

S: Hilini barlamak üçin birneme nusga isleýärin, berip bilersiňizmi?
J: Hawa, başararys, gyzyklanýan zadyňyzy saýlaň.Bu nusga bahasyna ilkinji gezek salgy bereris.MOQ 1000 jübüt ýerleşdirilende bu nusga bahasyny size gaýtaryp bileris.

S: Biziň üçin dizaýn edip bilersiňizmi?
J: Hawa, önümiň ýiti, ýüpek ekrany üçin dizaýnyňyzy kabul edip bileris, ýörite MOQ-a ýetenimizde gollanma, sowgat gutusy we karton gutusy ulanyp bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň