Eger nobatyňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:(86-755) -84811973

Habarlar

 • Iş täze

  1. Işjeň sesi ýatyrýan nauşnikleri tehniki taýdan seljermek 1.1 Aktiw ses azaltmak nauşnikleriniň iş prinsipiniň analizi Ses belli bir ýygylyk spektrinden we energiýasyndan durýar.Ses tapylsa, ýygylyk spektri po bilen deňdir ...
  Koprak oka
 • Product New

  Täze önüm

  1. Pes gijikdirme näme we kime mätäç?PAU1606 çipi, oýun ses re modeiminiň gijikdirilişini 65ms azaltmak we mikrofonyň interkom üçin 38ms gijä galmagy bilen oýun tejribesini ösdürýär.Bu siziň üçin “gijä galmajak” wideo oýun tejribesini hödürleýär.Umumy ...
  Koprak oka
 • We are happy to announce we will launch New TWS Earbuds-T321B.

  Täze TWS Earbuds-T321B çykarjakdygymyza begenýäris.

  Täze TWS Earbuds-T321B çykarjakdygymyza begenýäris.Tegelek we ýumşak.Makiýa up aýnasynyň görnüşinden alnan ajaýyp çyzyklar, ajaýyp we ykjam noýba görnüşli merjen gulaklary bilen, aýdym-saz dabarasynyň açylyş dabarasyna däp-dessur berýär.Kiçijik beden.Uly batareýa.Kuwwat ...
  Koprak oka
 • Do you know what a headphone mouthpiece is?

  Nauşnik agzynyň nämedigini bilýärsiňizmi?

  Ses çukuryndan başga-da, jübi telefonynyň eltýän nauşniklerinde adatça beýleki kiçijik deşikleriň bardygyny gören bolsaňyz, bilýärin.Bu kiçijik deşikler göze ilmeýän ýaly bolup biler, ýöne hakykatdanam uly rol oýnaýar!Hemmämiziň bilşimiz ýaly nauşnikde kiçijik gürleýji gurulýar ...
  Koprak oka
 • Bluetooth nauşnigi diňe bir işjeň ses azaltmak bilen çäklenmän, eýsem höwesjeňleriň başynda öwrenmeli sowuk ses azaltmak bilimlerine hem eýe!

  Nauşnikler üçin sesi azaltmak funksiýasy gaty möhümdir.Bularyň biri sesleri azaltmak we sesiň güýçlendirilmeginden gaça durmak, gulaklaryň zaýalanmagyny azaltmakdyr.Ikinjiden, sesiň hilini we jaňyň hilini gowulandyrmak üçin sesi süzüň.Sesi peseltmek sesiň peselmegine bölünýär ...
  Koprak oka
 • CSR Bluetooth çipiniň artykmaçlyklary näme?

  Asyl tekst: http://www.cnbeta.com/articles/tech/337527.htm eetimes-iň esasy halkara habarçysy Junko Yoshoşidanyň ýazan makalasyna görä, geleşik baglaşylsa, CSR-e uly peýda getirer, şol bir wagtyň özünde-de öňüni alar. çip manufa bilen bäsdeşlik etmek töwekgelçiligi ...
  Koprak oka
 • Zawodda onlaýn gezelenç

  Koprak oka
 • CSR Çip Giriş

  CSR8605 ™, CSR8600® ýeke çipli Bluetooth® ROM ses enjamlarynyň maşgalasyna goşmaça bolup, giriş derejesini Bluetooth A2DP ses çüýşesi mono gürleýjilerini nyşana alýar.CSR8610 ™, arzan bahaly maksatly ösen eho we iki taraplaýyn ses çykarmak tehnologiýasy bilen bir çipli mono nauşnik çözgüdi ...
  Koprak oka
 • Hytaý hökümetiniň “Energiýa sarp edilişine goşa gözegçilik” syýasaty sebäpli

  Hytaý hökümetiniň “Energiýa sarp edilişine goşa gözegçilik” syýasaty sebäpli köp zawodlar “2 gün işlemäge we 5 gün işlemäge” mejbur edildi.(Käbir zawodlar hatda 7 gün işleýär we 7 gün işleýär, dürli welaýatlarda dürli syýasatlar bar.) Unitl, zawodymyz h ...
  Koprak oka
 • New Design ENC TWS Bluetooth Headset

  Täze dizaýn ENC TWS Bluetooth nauşnik

  Aýdym-saz we barmaklaryň ujunda hezil: Senagat dizaýnyny näzik we arassalamak ENC tehnologiýasy: Çagyryşlar üçin has gowy jaň hilini gowulandyrmak üçin ENC daş-töweregindäki sesiň peselmegi, kiçijik we näzik noýba görnüşli gulak gulaklary 3g Duýgur we amatly duýgur dolandyryş: Oýnaň. ..
  Koprak oka
 • Simsiz Bluetooth nauşnikleriniň zerurdygyny aýtmagyň 9 sebäbi

  Bluetooth nauşnikleri köp adam üçin tanyş däl.Olary ulandyňyzmy ýa-da ulanmadyňyzmy, iň bolmanda olar hakda eşitdiňiz, şeýlemi?Bazarda Bluetooth nauşnikleriniň üç esasy görnüşi bar: aragatnaşyk Bluetooth nauşnigi, aýdym-saz Bluetooth nauşnigi we sport Bluetooth ...
  Koprak oka
 • Which People Should Wear The Neck-mounted Bluetooth Headset?

  Boýnuna dakylýan Bluetooth nauşnigini haýsy adamlar geýmeli?

  1, kompýuter ofisiniň işgärleriniň öňünde uzak wagtlap oturmak Boýnuňy dakýan Bluetooth nauşniginiň artykmaçlygy, geýmek üçin amatly, ýöne ýakanyň aşagynda gizlemek aňsat, nauşnikde Bluetooth birikmesi ulanylýar, bu hem boşadylýar kabeliň gullygy, ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2