Eger nobatyňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:(86-755) -84811973

PU deri simsiz gulakhalkalar, Bluetooth gulak gulaklaryna duýgur dolandyryş

TS22

Gysga düşündiriş:

Bluetooth çipset: Blutrum BT5376 V5.0

Aýdym-saz wagty: takmynan 4.5H

Gepleşik wagty: takmynan 4.5H

Garaşma wagty: 380H

Zarýad berilýän guty batareýasy: 300mAh, nauşnik batareýasy: 35mAh


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Satyş nokady:

Qualityokary hilli PU zarýad korpusy

Ajaýyp dizaýn: Deriniň retro stili bilen “Bluetooth” nauşnik modasy.Onuň kiçi we nepis zarýad gutusy, nauşnik üçin islendik ýerde we islän wagtyňyz elektrik üpjün edip biler.Deriniň her bir böleginiň damarlary we gözenekleri bar, şonuň üçin alýan her önümiňiziň gurluşy özboluşlydyr.Moumşak, ýalpyldawuk we ýeňil.

TS22-2
TS22-1

Çalt jübütlemek we duýgur duýgur dolandyryş: Hakyky simsiz gulakhalkalar jübütlemek aňsat, diňe jübütlemek üçin gulak gulaklaryny çykaryň we derrew diňlemekden lezzet alyň.Duýgur duýgur dolandyryş, aýdym-sazy aňsatlyk bilen çalyp / duruzyp / taşlap, jaňlara jogap / gutarmak / ret etmek ýa-da ýönekeý düwme operasiýasy bilen ses kömekçisini işjeňleşdirmek, fiziki düwmeden has amatly we amatly.

Toz-çydamly we suwa çydamly gap.Deri materialy diňe bir ajaýyp görnüşi hödürlemän, tozanyň öňüni alyp biler.Arassalamak aňsat.PU derisinden edilişi ýaly, suwa çydamly.Nauşnikleriňize çyglylygyň zeperlenmegi barada alada ýok.
DUAL CONNECT: Gulak gulagyny özbaşdak ulanyň ýa-da ikisini hem ulanyň we ýagdaýa garamazdan üznüksiz baglanyşygy başdan geçiriň.Iki gulak gulagy enjamyňyza awtomatiki birikdirilýär, şonuň üçin birikmäni üýtgetmek ýa-da ýitirmek barada alada etmegiň zerurlygy ýok.
Amatlylyk: wayolda göçme manyda, howa duralgalaryňyzy islendik ýere götermek, gezelenç, gezelenç, welosiped sürmek we ş.m. ýaly açyk howada işlemek üçin ajaýyp.

TS22-3

Mazmuny

2 sany gulak gulagy, 6 sany gulakly maslahat, zarýad beriş kabeli bar.

Sorag-jogap

S: Şu gün özümi aldym we ikisiniň ýerine diňe bir gulak çukurynyň oýnaýandygyna göz ýetirýärin.Näme üçin beýle edýär?
Jogap:
Diňe iki podwodkany saklaň we täzeden başlaň.Hemmesi gowy bolmaly.Bir gezekden çykarsaňyz, adatça diňe birine birikýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň