Eger nobatyňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:(86-755) -84811973

Sport deri hakyky simsiz gulakhalkalar

T502

Gysga düşündiriş:

Çipset: PAU1603 V5.0

Aýdym-saz wagty: 6H

Gepleşik wagty: 4H

Garaşma wagty: 90H

Zarýad beriş wagty: 2H

Zarýad beriş gutusy: 600 mAh

Nauşnik batareýasy: 60 mAh


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Satyş nokady:

Durnukly we amatly tejribe üpjün etmek üçin TWS sport nauşnigi, tws tehnologiýasy çep we sag nauşnikleri simleriň kynçylyklaryndan doly halas edýär, sport bilen güýçli meşgullananyňyzda nauşnik ýykylmaz, bu bolsa simsiz sport tejribesinden lezzet almaga mümkinçilik berer.

Uly we ýumşak gulak çeňňegi dizaýny
Garnituranyň metal örtügi hapalara we dyrnaklara dogry garşy durup biler, derä ýaramly uly silkon ýumşak we elastikdir.

T502-3
T502-1

Üpjün etmek üçin iki görnüşli gulak ýapgysy, ýarym gulakly ýapgylar uzak wagtlap geýseňizem rahat tejribe berýär, gulagyň içindäki gapaklar sesiň syzmagynyň öňüni alyp biler we has güýçli ses izolýasiýa effektini berip biler.

Doly lezzet almak üçin IPX5 suw geçirmeýän reýting.

Amatly we göçme tejribe bermek üçin import edilen deri materiallary, ýokary hilli import edilen PU derisinden ýasalan suw geçirmeýän zarýad torbasy lyçe dokumasynyň dizaýnyny ulanýar we göçme asma ýüp bilen enjamlaşdyrylandyr, rahatlygy, berkligi, göterijiligi we şahsyýeti siziň bilen sazlaşyklydyr .

Pleönekeý görkezme

Garnitura telefonyňyza birnäçe sekundyň içinde awtomatiki birikdirilýär, gapagy açanyňyzda nauşnik awtomatiki usulda işleýär, çep we sag nauşnikleri birleşdirýär we gapagy ýapanyňyzda nauşnik öçürilýär. güýçlendirilen,Aýdym-sazdan lezzet almak we telefon jaňlaryna netijeli jogap bermek üçin nauşnik iki gezek basyp bilersiňiz.

Gelýän jaň bar bolsa, jaňa jogap bermek ýa-da telefony asmak üçin çep ýa-da sag nauşnige basyp bilersiňiz.Ses kömekçisini oýarmak üçin çep nauşnige ýa-da saz çalmak / duruzmak üçin sag nauşnige basyp bilersiňiz.

T502-8
T502-9

Önümiň gaplanylyşy

Garnituralar: Kabel zarýad bermek + Gulak maslahatlary

Meýletin reňk: boş, gök, ýaşyl, gülgüne

T502-7
T502-6
T502-5
T502-10

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň