Eger nobatyňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:(86-755) -84811973

T310

T310

Gysga düşündiriş:

Çipset: Bluetrum BT8926B V5.2

Profil: A2DP / AVRCP / HFP

Quygylygy: 2.4 GGs

Geçiş güýji: 2-nji synp

Aýdym-saz wagty: 5.9H

Gepleşik wagty: 3.2H

Garaşma wagty: 69H

Zarýad beriş wagty: 2H

Nauşnik batareýasy: 45mAh * 2

Esasy batareýa zarýad bermek: 300mAh

Reňk: Gara / Ak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Satuw nokady

Simsiz gulakhalkalar Bluetooth 5.2 Nauşnikler, ENC sesleri arassalamak üçin sesleri ýatyrmak

ENC TWS barmaklaryň ujy gyzykly dizaýn.

Aýdym-saz we barmaklaryň ujunda hezil.

Bluetooth V5.2 ýokary durnukly geçiriş.

Hil çipleri güýçli öndürijiligi kepillendirýär: Durnukly simsiz geçiriş güýçli ses kodlamagy bilen ýüzlerçe berk synagdan soň ajaýyp bluetooth shemasy ýokary hilli jaňlary we aýdym-saz tejribesini üpjün edýär.

Bütin gün rahatlygy üçin klassiki laýyklyk: rahatlygy, laýyklygy we durnuklylygy ýokarlandyrýan adamyň gulak gurluşy görnüşindäki dizaýn binýady.

Açyk jaňlar üçin ENC tehnologiýasy: Çagyryşyň has gowy bolmagy üçin ENC.

Ajaýyp, geýmek we geýmek üçin amatly: ownuk we näzik noýba görnüşli gulak gulaklary 3g ýaly ýeňil.

Duýgur dolandyryş we dessine birikme: Easyönekeý sensor dolandyryşy, jübi enjamyňyzy ýygy-ýygydan işlemän, telefonlara jogap bermek, aýdymlary çalyşmak we ses kömekçisini işjeňleşdirmek üçin has amatly we amatly tejribe getirýär, diňe gulak gulaklaryna ýönekeý kran bilen aňsatlyk bilen dolandyryň. Bir ädim awtomatiki usulda. dizaýn, diňe gulakhalkalary çykaryň, jübüt enjamlara derrew awtomatiki birikdirilýär. Her gulak gulagy ýeke özi birikdirilip bilner.

Kiçijik göwrüm we uly batareýa kuwwaty: bir zarýadda takmynan 5,5 sagat diňlemek wagty, batareýanyň ömri 17 sagatdan köp, zarýad beriş korpusy bilen dünýäde uçuşdan has uzak wagt.

Pleönekeý görkezme

Oýna / duruz: sag nauşnik iki gezek deg.

Jogap bermek / asmak: iki gezek degmek

Öňki aýdym: 2s üçin uzyn nauşnik

Indiki aýdym: 2s üçin uzyn sensorly nauşnik

Ses kömekçisini çagyrmak üçin ýeňil basyň

2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary