Eger nobatyňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:(86-755) -84811973

Hakyky simsiz Bluetooth IPX5 ter subutnamasy

T302C

Gysga düşündiriş:

Çipset: PAU1603 V5.0

Aýdym-saz wagty: 5H

Gepleşik wagty: 5H

Garaşma wagty: 80H

Zarýad beriş wagty: 2H

Zarýad beriş gutusy: 300 mAh

Nauşnik batareýasy: 50 mAh


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Satyş nokady:

Hakyky simsiz Bluetooth IPX5 ter subutnamasy

Akylly we gizlin degiş.

Geň galdyryjy 4g ultra-mini nauşnik, rahatlygy geýmek üçin gaty amatly we iň ýokary erkinligi üpjün etmek üçin gulagyňyzda gizlenen iI-ler.

“Touch Simsiz” gulaklary, uzyn simsiz diapazon we ýolda zarýad beriş mümkinçilikleri bilen hereket erkinligini hödürleýär.Olaryň dizaýnynyň kömegi bilen siz diňe erkinlikde däl, eýsem stilde-de hereket edersiňiz.

T302C-2
T302C-5

Gulak gulagy 10 metr, nauşnikler enjamyňyzdan uzakda bolsaňyz hem goldaw berýär.Aýdym-sazyňyzy duruzman, telefonyňyz zarýad alýarka, otagda aýlanmaga arkaýyn boluň.

IPX5 suw geçirmeýän mümkinçilik, derde ýa-da ýagyşda-da iň lezzet almaga mümkinçilik berýär.

Sorag-jogap

S) Garnitura jübi telefony bilen jübüt bolup bilmez.
A) Garnituranyň jübütleşendigine göz ýetiriň / Jübi telefonyňyzyň Bluetooth gözleg funksiýasynyň açykdygyny ýa-da ýokdugyny barlaň / Jübi enjamyňyzyň Bluetooth menýusyny barlaň we nauşnigi pozuň / ýatdan çykaryň we ulanyjy gollanmasyndan soň nauşnigi täzeden birikdiriň.

S) Garniturany açyp bolmaz.
A) Garnituranyň batareýasynyň ýagdaýyny barlaň we zerur bolsa zarýad beriň.

S) Garniturany sesiňize gözegçilik etmek ýa-da jübi telefonyňyzyň APP ýoluny saýlamak üçin ulanyp bolmaýar.
A) APP programma üpjünçiliginiň sazlamalary dürli bolup biler we APP-iň käbir funksiýalary nauşnik bilen dolandyryp bilmez.

S) Garnitura zarýad berip bolmaýar.
A) USB kabeliniň iki ujunyň pugta birikdirilendigine göz ýetiriň.Elektrik rozetkasyny ulansaňyz, tok üpjünçiliginiň ygtybarly birikdirilendigine we rozetkanyň işleýändigine göz ýetiriň.Kompýuter ulansaňyz, onuň birikdirilendigine we USB portunyň işleýändigine göz ýetiriň.USB zarýad kabelini aýryň we täzeden birikdiriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň