Eger nobatyňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:(86-755) -84811973

Hakyky simsiz ýarym gulak / Gulakda gulak gulagy

TS30-A

Gysga düşündiriş:

Bluetooth çipseti: JL6973 V5.0

Aýdym-saz wagty: takmynan 7H

Gepleşik wagty: takmynan 7H

Garaşma wagty: 100H

Zarýad berilýän guty batareýasy: 350mAh, nauşnik batareýasy: 40mAh


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda:

KOREBIR DURMUŞ HAKYKY WIRELESS Tejribe we TWS TERJIME ÇAGYRYLAR: Öňdebaryjy Bluetooth 5.0 Tehnologiýasy we oturdylan mikrofon, birikme 30 metr aralykda has güýçlidir, simsiz nauşnikler Çagyryşy aç-açan stereo ses bilen üpjün ediň, Gulak enjamyňyz signalda bolsa. diapazony, simli nauşniklerden has gowy aýdym aýdyp bilersiňiz.

TS30-B-3
TS30-B-1

DEEP BASS Hi-Fi Stereo sesiň hili: 13 mm uly göwrümli gürleýjisi bilen güýçli çuň bas we tebigy hakyky aýdym-saz ýerine ýetirişini hödürleýär.Aýdym-saz çykyşy, diňlemekden el çekmek islemeýän HD stereo ses.“Eartips” üç tapawutly ululykda, amatly ululyklara eýe bolmagyňyzy kepillendirýäris.Simsiz nauşniklerimiz, aýdym-saz çykyş tejribäňizdäki täze ynkylaby esaslandyrýar.

DURMUŞ SENSITIVE TOUCH BOLANMAK WE GARAŞMAK ÜÇIN: Simsiz gulak gulaklary akylly sensor funksiýasyna eýedir.Indiki / öňki aýdymy geçmek, +/- ses gazanmak, jaňlara jogap bermek / ret etmek, Siri işjeňleşdirmek we beýleki funksiýalary ýerine ýetirmek üçin Bluetooth nauşniklerini ulanyp bilersiňiz.Simsiz gulakhalkalar, gulagyňyza rahatlyk üçin niýetlenendir, Ultra-ýeňil gulak dizaýny.Ajaýyp saz çykyşlary ýeňil we uzak wagtlap agyrysyz geýmek üçin amatly.Ygtybarly ýerleşdirilýär, nauşnik gulakdan düşmek aňsat däl.

TS30-B-4
TS30-B-2

UZAK OAYUN WAGTY & BIR BIR Jübütlemek: Nauşnik zarýad beriş korpusy ultra-uzak oýnamaga mümkinçilik berýär (32 sagada çenli) we her zarýad gulak gulagy takmynan 7 sagat işleýär.Gyssagly bolsaňyz we güýç çalt gerek bolsa, 10 minut zarýad beriň we 1 sagat oýnaň.Zarýad beriş gutusyndan 2 nauşnik alyň Olar biri-birine awtomatiki birikdiriler, soňra gulak gulaklaryny jübütlemek üçin jübi telefonynyň Bluetooth sazlamasyna diňe bir ädim aňsatlyk bilen girer.

Bukja sanawy

TWS Simsiz gulakhalkalar (çep we sag gulaklar)

Göçme Mini zarýad korpusy

Kabel zarýad bermek

Gulak gapaklary (S, M, L)

Ulanyjy gollanmasy

Sowgat gutusy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary