Eger nobatyňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:(86-755) -84811973

IPX5 suw geçirmeýän TWS Bluetooth Earbud

T302A

Gysga düşündiriş:

Çipset: PAU1603 V5.0

Aýdym-saz wagty: 5H

Gepleşik wagty: 5H

Garaşma wagty: 80H

Zarýad beriş wagty: 2H

Zarýad beriş gutusy: 400 mAh

Nauşnik batareýasy: 50 mAh

Agramy: takmynan 4g * 2


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Satyş nokady:

Görünmeýän duýgur dolandyryş tükeniksiz hezil
1. Jübi enjamyňyzy ýygy-ýygydan işlemän, telefonlara jogap bermek, aýdymlary çalyşmak we ses kömekçisini işjeňleşdirmek üçin iki gezek basmak, işlemegi has ýönekeýleşdirmek we amatly tejribe, gulak gulaklaryna ýönekeý kran bilen aňsatlyk bilen gözegçilik ediň. Bir ädim awtomatiki usulda dizaýn, gulak gulaklaryny çykaryň, jübütlenen enjamlara awtomatiki birikdirilýär.

T302A-4
T302A-1

2. Durnukly birikme: Hakyky simsiz gulakhalkalar iň ösen Bluetooth 5.1 tehnologiýasyny HSP, HFP, A2DP, AVRCP goldaýar.Noutbuk, “iPad”, “iPhone”, “Android” we “Bluetooth” nauşnikleri birikdirmek üçin hakyky simsiz gulakhalkalar ses kömekçisini oýandyryp biler.“Bluetooth nauşnikleri” çagyryş stereo sesini üpjün edýär, şeýle hem çalt we durnukly geçirişe eýe.

3. gabygyň gurluşy köp oýlanyşykly işlenip düzülendir, professional IPX5 suwa garşylygy hatda garşy çykýar we çäksiz lezzet almaga mümkinçilik berýär.

4. “Qi” gabat gelýän standart zarýad beriji amatly zarýad bermäge mümkinçilik berýär, zarýad bermegi / ulanmagy has aňsatlaşdyrýar.

Gural

1.Batareýany güýçlendirmek:
Bu nauşnigi güýçlendirmek üçin haýsydyr bir zarýad berijini ulanmazdan ozal, güýçlendirijiniň aýratynlyklarynyň talaplara laýyk gelýändigini barlaň.Zarýad berijiniň maslahat berilýän naprýa .eniýesi DC5V +/- 0.25V, maslahat berilýän tok 100 mA-dan 500 mA çenli.Artykmaç zarýad beriş naprýa .eniýesi nauşnige zeper ýetirip biler.

2.Nauşnik aýryp bolmaýan oturdylan zarýad batareýasyny ulanýar.Batareýany nauşnikden ýa-da zarýad gutusyndan aýyrmaga synanyşmaň;bolmasa, nauşnik zaýalanmagy mümkin.Nauşnik uzak wagtlap ulanylmasa, salkyn we gowy şemalladylýan ýerde saklaň we nauşnigi iki aýda bir gezek zarýad beriň.

3.“LED” görkezijisi nauşnik fleşkasyny “zarýad bermegiňizi haýyş edýärin” sesi bilen birleşdirende, nauşnigi zarýad gutusyna salyň.Otherwiseogsam nauşnik awtomatiki öçer.

4.Nauşnik we zarýad beriş gutusy ikisi hem elektrik togy ýok bolsa, zarýad berijiniň kabelini zarýad gutusynyň Micro-USB portuna salyň we zarýad berijini AC rozetkasyna dakyň.Zarýad beriş gutusy we nauşnik bir wagtda zarýad alar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň