Eger nobatyňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:(86-755) -84811973

TWS Bluetooth gulakhalka batareýasynyň güýji ekrany simsiz zarýad

TS18

Gysga düşündiriş:

Bluetooth çipset: AB5376A V5.0

“Super Light” dizaýny

Akylly güýç ekrany

Aýdym-saz wagty: takmynan 3-4H

Gepleşik wagty: takmynan 3-4H

Garaşma wagty: 200H

Zarýad berilýän guty batareýasy: 300 mAh, nauşnik batareýasy: 25mAh


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Satyş nokady:

LED güýçli displeýli TWS Bluetooth nauşnik

Aýdym-saz diňlemek, jaňlaryňyzy dolandyrmak ýa-da işlemek üçin simsiz durmuş ýörelgesiniň erkinligini öwreniň.
Singleeke-täk duýgur düwme bilen jaňlaryňyza we sazyňyza doly gözegçilik ediň.
MERIDIAN TEHNOLOGI BYASYNYOU SESI: “Hi-Fi” sesi we “Realistic Sense” bilen Bluetooth gulaklary.Gurlan ekwalaýzer janly ýazga meňzeýän täsirli bas we treble sesleri berýär.

TS18-3
TS18-2

IOS we ANDROID BILEN GATNAŞYK: Beat ýitirmän, Bluetooth bilen işleýän enjamlara birikdiriň.Enjamyňyz TONE Mugt gulak seslerini çalt we bökdençsiz tanar.“Apple iOS” we “Android” enjamlary bilen utgaşykly.

Sport üçin ineredenerli dizaýn: Düzülip bilinýän we ygtybarly silikon gulak çeňňekleri we ergonomiki dizaýn, sport, ylgaw we beýleki daşarky işler bilen meşgullananda sport gulaklarynyň rahat bolmagyny üpjün edýär.Güýçli maşk etseňizem, nauşnikler ýykylmaz.3 jübüt dürli ululykdaky ätiýaçlyk gulak gapaklary bilen enjamlaşdyrylan Motast bluetooth gulak gulaklary, gulaklaryňyza galyp, laýyk ýerleşdirip biler.Uzak wagtlap geýeniňizde ýadamaz we agyry duýmaz ýaly.
4 sagat üznüksiz oýnamak we zarýad beriş korpusyndan 20 sagat ätiýaçlyk güýji bilen simsiz sesiň bir gününden lezzet alyň.

TS18-4

“LED Power Display & Compact Design”: Sanly kuwwatly displeý bilen zarýad beriş korpusy gapagy açanyňyzda ýa-da ýapanyňyzda çep güýji görkezer, simsiz nauşniklerde we zarýad beriş enjamynda batareýanyň sarp edilişini aňsatlyk bilen bilip bilersiňiz, şonuň üçin iň amatly wagty öwrenip bilersiňiz. zarýad beriň.

Sorag-jogap

Gutynyň mazmuny näme?
E2P Hakyky simsiz gulakhalkalar
Alty jübüt gulak maslahaty (S / M / LL)
Kabel zarýad bermek
Ulanyjy gollanmasy

TS18-1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň