Eger nobatyňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:(86-755) -84811973

Simsiz gulakhalkalar Bluetooth 5.0 nauşnikler, gulakly nauşnikler

T203

Gysga düşündiriş:

Çipset: WT230U V5.0

Aýdym-saz wagty: 7H

Gepleşik wagty: 5H

Garaşma wagty: 90H

Zarýad beriş wagty: 2H

Zarýad beriş gutusy: 500 mAh

Nauşnik batareýasy: 60 mAh


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Satyş nokady:

Çalt geçiriş we az sarp etmek üçin WT230U çipset we Bluetooth 5.0.

Ergonomiki gulak geýimleri, üç jübütden tapawutly gulak gapaklary bilen rahat we durnukly.

Her bir amaly ýönekeýleşdirip, duýgur gözegçiligi iki gezek basyň.

6 mm adaty birlik PEEK biologiki birleşmesi pes ýoýulma we has gowy ses köpeltmek ukyby bilen arassa we gujurly.

Akylly we amatly: gapagy açyň we birikdiriň: zal wyklýuçatelini dolandyrmak / öçürmek funksiýasy bilen zarýad gutusy.

T203-3
T203-7

Bir basgançakly jübütlemek we aňsat duýgur dolandyryş: TAGRY X08 bluetooth nauşnikleri zal wyklýuçatelini kabul edýär.Ilkinji birikmeden soň, bu simsiz nauşnikler has çalt we amatly zarýad beriş gapyny açanyňyzdan soň enjamyňyz bilen birikdiriler.

Ulanylanda, aýdym-saz wyklýuçateli, ses sazlamasy, telefon jaňlary, ses kömekçisi we ş.m. ýaly telefony dolandyrmak üçin gulak gulagyna degip bilersiňiz. Jübi telefonyňyzda sazlamagyň zerurlygy ýok.

500mAh zarýad beriş gutusy iki gulak gulagyny takmynan 6 gezek zarýad berip biler we bir gulak gulagy takmynan 12 gezek zarýad berip biler, bu bolsa saz çalmaga we jaň etmäge has çydamlydyr.

Pleönekeý görkezmeler:

T203-4

1. Baglanyşyk: zarýad gutusyndan çep we sag gulaklary çykaryň we telefon awtomatiki usulda gyzyl we gök çyranyň ýanyp duran ýagdaýyna girer.Telefon jübütleşýän adyny gözlär.Baglanyşyga basyň we elektroniki ses çykar.

2. Öňki aýdym: Garnitura (L) degip 3 sekuntlap ​​saz çalyň.

3. Indiki aýdym: Garnitura (L) degip 3 sekuntlap ​​saz çalyň.

4.Muzik oýnamak / pauza Nauşnik saz çalynanda, nauşnik (R) iki gezek yzygiderli degip, aýdym duruzylyp bilner we aýdymy gaýtalap ýerine ýetirip bolýar.

5.Siz saz çalmak ýa-da gelýän jaňlara jogap bermek üçin nauşnigi iki gezek basyp bilersiňiz, jaň edilende iň täsirli tejribe berip, jaňa jogap bermek üçin iki tarapa iki gezek basyp bilersiňiz, jaň wagtynda asmak üçin iki tarapa iki gezek basyň. , aýdym-saz çalmak / duruzmak üçin aýdym-saz wagty iki tarapa iki gezek basyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň