Eger nobatyňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:(86-755) -84811973

Simsiz gulakhalkalar, simsiz elektrik bankynyň zarýad meselesi

Gysga düşündiriş:

Çipset: Bluetrum AB5376A V5.0

Nauşnik batareýasynyň kuwwaty: 45mAh / sany

Batareýa zarýad bermek: 1500mAh

Aýdym-saz wagty: takmynan 3.5H

Gepleşik wagty: takmynan 3.5H

Garaşma wagty: 200H

Garnituranyň agramy: takmynan 4,8g * 2


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Satyş nokady:

TWS Ultra uzyn garaşma

Has işjeň bolmak

Has erkinlik bilen iki taraplaýyn simsiz: Çep we sag gulaklary kabel gulçulygyndan doly aýyrýan iki gulagyň arasynda simsiz birikmek üçin TWS tehnologiýasy.

TS11-3
TS11-2

Akylly we awtomatiki birikme: bluetooth V5.0 has çalt, has durnukly we awtomatiki birikme üçin ulanylýar.TS10 awtomatiki usulda işleýär we alanyňyzda jübi telefonyna birikýär we awtomatiki usulda işleýär we zarýad alýar, has amatly.

Gulagyň içindäki ajaýyp rahatlyk we çuňňur diňlemek üçin “Light & Compact” gulak gulaklarynyň ergonomiki dizaýny.Her kimiň ajaýyp diňlemek tejribesine eýe bolmagyny üpjün edýän 3 dürli bölek bilen üpjün ediň.Soragyňyz bar bolsa, islän wagtyňyz bize ýüz tutup bilersiňiz.

1500mAh uly göwrümli kuwwatly bank zarýad beriş bazasy diňe nauşnikleri zarýad bermek bilen çäklenmän, aýdym-saz / jaň wagtyny uzaldyp, jübi telefonlary üçin gyssagly zarýad berijini hem hyzmat edip biler.

“LED Power Display & Touch Control” - Sanly LED intellektual displeýi zarýad beriş korpusynyň galan batareýasyny anyk habar berýär, duýgur dolandyryş datçikleri we nauşnikler dürli funksiýalar üçin düwmä degeniňizde gulaklaryňyza basyşy azaldyp biler. .

TS11-4

Gutyda näme bar

Zarýad bermek meselesi x 1

USB zarýad kabeli * 1

Gulak gapagyny çalyşyň (S / M / L)

Ulanyjy gollanmasy x 1

Bluetooth Earbuds x 1 jübüt

Bellik

Gulak gulaklaryny çykaranyňyzdan soň, gulak gulaklary bilen zarýad gutusynyň arasyndaky metal aragatnaşygyň aç-açan gorag filmini ýyrtyň we zarýad gutusyna 100% zarýad bermek üçin gulak gulaklaryny zarýad gutusyna salyň.Bu gulaklaryň ömrüni uzaltmak üçin.

Sorag-jogap

 

S: Näme üçin diňe bir pyntykdan ses eşidilýär?
J: Çep we sag nauşnikler biri-biri bilen jübütlenmedi, nauşnigi zarýad gutusyna salyň we çykaryň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň